קיבוץ דפנה
קיבוץ דפנה
חסר רכיב

בחירת 2 חברים לועד ההנהלה של פיתוח הגליל ומג"ע

04/09/2018

הנדון:  קול קורא לבחירת 2 חברים לועד ההנהלה של פיתוח  הגליל ומג"ע

 

 

כללי:

 פיתוח הגליל ומג"ע מזמינים חברים להציע את מועמדותם לתפקיד חבר ועד ההנהלה/הדירקטוריון.

 

דרישות התפקיד:

ü      השכלה, ידע, ניסיון  או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: פעילות כלכלית או עסקית, כספים, משפט, מינהל, חשבונאות, ניהול סיכונים, טכנולוגית מידע ובעלי ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר. בעל כישורים מתאימים לתחום הפעילות הספציפי של הארגון או בעל ערך מוסף ייחודי לארגון

ü      לא יכהן אדם שעסקיו השוטפים יוצרים ניגוד עניינים בדרך של קבע בינו לבין התאגיד

ü      משך הכהונה קדנציה לפי תקנון החברה והאגודה,  ובלבד שיעמוד בתנאי ההשתתפות בישיבות.

 

תנאי סף להגשת מועמדות:

ü      היות המועמד חבר או בעל תפקיד בקיבוץ (האגש"ח) השותף בתאגיד

ü      המלצת הקיבוץ[1]+ קו"ח של המועמד

·         הגוף הממליץ:                     ועדת האיתור לבחירת דירקטורים[2]  [3]

 

·         הגוף הבוחר:                       האסיפה הכללית של התאגידים  


הפניה מיועדת לגברים ונשים כאחד .

נא לשלוח קורות חיים ואת המלצת הקיבוץ  אל:

ReutZ@galildevelop.co.il לא יאוחר מיום 1.10.2018[1] המלצת הקיבוץ צריכה לכלול גיליון קורות חיים של המועמד מודפס וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להעיד על ניסיונו
  התעסוקתי של המועמד ועל כל הישג של המועמד, הרלוונטי לכהונתו כדירקטור.  

[2] ועדת המיון תפעל על מנת שבדירקטוריון יינתן ייצוג הולם לכל אחד מהמינים, שהדירקטוריון יהיה בעל ידע קולקטיבי
   נאות לגבי כל אחד מסוגי הפעילויות שבתחום פעילותו  ולמען ייצוג מרבי של כלל הקיבוצים.

[3] מועמדים העונים על תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה של ועדת האיתור, יוזמנו לראיון.  

חסר רכיב